Částečný převodník z MusicXML do MusixTeX

Limited MusicXML to MusixTeX converter

Toto je interaktivní podoba mx2mt převodníku (verze 1.1).

This is online variant of mx2mt tool (version 1.1).

Převedení XML souboru:

 • K převedenému výsledku je potřeba malý soubor header.tex s pomocnými makry.
 • Prázdná stránka s výsledkem znamená chybu buď ve vašem souboru nebo v mém programu.
 • Nahraný soubor není na serveru po zpracování uchováván.

Conversion of XML file:

 • You also need small header.tex file for some auxiliary and compatibility stuff.
 • Blank result page means error either in your file or in my program.
 • Uploaded file is not preserved on server after processing.

Tento převodník slouží hlavně k překladu písní Falešného společenstva z hudebního programu Mozart do typografického formátu MusixTeX, a to přes malý díl formátu MusicXML 3.0.

This converter is primary used to transfer songs of Falešné společenstvo from Mozart music processor to MusixTeX typesetting notation via small subset of MusicXML 3.0 format.

Podporované vlastnosti:

 • XML typu score-partwise a score-timewise
 • klíče: houslový
 • takty: určené jedním zlomkem
 • tóniny: béčka a křížky
 • běžné noty a pomlky
 • délky: od 1/32 po celou notu
 • výšky: od velkého C do h3 (5 oktáv)
 • posuvky: křížek, dvojkřížek, odrážka, bé, dvojité bé
 • jedna tečka od 1/16 noty a pomlky
 • artikulace: akcent, staccato, koruna
 • trámce: jednoduché, dvojité, částečné, noty s tečkou
 • několik taktů trvající pomlky
 • ligatury a legáta
 • repetice: vpravo, vlevo, oboustranné
 • ukončení: prima a sekunda volta
 • dvojité taktové čáry
 • současné noty (tvořící akordy)
 • více hlasů

Některé vlastnosti mohou být v budoucnosti doplněny nebo vylepšeny (ale většina z nich nejspíš nebude).

Další vlastnosti:

 • správné vertikální zarovnání not ve více hlasech
 • případné sloučení taktu a předznamenání jednotlivých hlasů
 • automatické obracení nožiček, trámců a vázacích obloučků

Známá omezení:

 • fungují jen trámce, co se v rámci jednoho hlasu nepřekrývají
 • nefungují opakování jen takt dlouhá (vlastně není omezení)
 • taktové čáry a volty musí být ve všech hlasech stejně (jsou brány z prvního hlasu)
 • počet hlasů není možné měnit
 • koruny mají pevně určenou výšku sazby
 • automatické obracení nožiček, trámců a vázacích obloučků

Protože MusicXML je poměrně složitý formát, určitě existuje celá řada dosud neznámých omezení.

Supported features:

 • score-partwise and score-timewise XML
 • clefs: treble
 • meters: with single denominator
 • keys: flats or sharps
 • ordinary notes and rests
 • lengths: from 1/32 to whole note
 • heights: from C2 to H6 (5 octaves)
 • accidentals: sharp, double sharp, natural, flat, double flat
 • single dots from 1/16 notes and rests
 • articulations: accent, staccato, fermata
 • beams: single, double, partial, notes with dot
 • multiple measures lasting rests
 • slurs and ties
 • repeats: left, right, both
 • endings: begin and end volta
 • double bar lines
 • chord (non spacing) notes
 • multiple staffs

Some features may be added or extended in future (but most of them probably not).

Additional features:

 • correct vertical alignment with multiple staffs
 • merging meters/signatures to general ones when possible
 • automatic orientation of stems, beams, slurs and ties

Known limitations:

 • only beams non-overlapping within one staff are supported
 • repeats only one bar long don't work (not really limitation)
 • bar lines & voltas are synchronized over all staffs (and taken from first staff)
 • number of staffs can't be changed
 • fermatas have fixed height
 • automatic orientation of stems, beams, slurs and ties

As MusicXML is pretty complex format there definitely are plenty of unknown limitations.